top of page

T I L G A N G   &   M E T O D E

 

For at få et godt og effektivt terapeutisk forløb, er det vigtigt at der bliver opbygget en solid og tillidsfuld alliance. For at opbygge denne tillid og relation, anvender jeg en “personlig-professionel” tilgang i mit arbejde og mine grundliggende værdier i min praksis er derfor, personligt engagement og nærvær. Min primære metodereference er ACT, som beskrevet herunder. Jeg tilpasser terapien ud fra den enkeltes behov, ønsker og målsætninger.

ACT?

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er en retning inden for 3. bølge kognitiv adfærdsterapi. Det er en effektiv og evidensbaseret kognitiv adfærdsterapiform, som har fokus på sammenhængen imellem vores følelser, tanker og handlinger. ACT får sit navn fra metodens kernebudskab, accepter det der ligger uden for din personlige kontrol, og forpligt dig på at handle på måder der beriger dit liv. Med ACT arbejder vi med at lære at rumme det, at kriser, lidelse, udfordringer og ubehag er normalt og en naturlig og uundgåelig del af det at være menneske. At kæmpe imod denne naturlige del af livet, kan skabe endnu mere lidelse og kan fange os mennesker i en meningsløs og lidelsesfuld cirkel.

Er ACT evidensbaseret?

ACT er en evidensbaseret videnskabelig terapiform og er særdeles veldokumenteret. ACT et baseret på en filosofisk livsforståelse og betegnes i den forbindelse som en empirisk støttet psykoterapi, idet der hele tiden foretages studier af effekten af ACT behandling, og fordi den bidrager til udviklingen af den psykologiske videnskab. Der findes mere end 150 randomiserede kontrollerede undersøgelser af ACT som selvstændig model indenfor en lang række af kliniske problematikker som angst, depression, PTSD, stress, kroniske smerter, afhængighed, psykose m.m. ACT kan anvendes til mange af de udfordringer og dilemmaer som bringer mennesker i terapi, idet det er en generel model for menneskelig lidelse og trivsel.

Hvad handler ACT om?

ACT handler om at være villig til at skabe eller genskabe et meningsfuldt og værdibaseret liv selvom det til tider medfører ubehag. Med ACT fokuseres der på, at du kan starte med at leve dit liv fuldt ud med det samme. Der vil blive lagt væk på personlig værdisætning, accept og bevidst nærvær (mindfulness). Disse kerneprocesser kan hjælpe dig med at overvinde og bryde igennem psykologiske barrierer og vil gøre dig i stand til interagere med omverdenen på en mere fleksibel måde.

De fleste af os lever vores liv, som om vi skulle leve evigt og venter på den dag, hvor vi er "gode nok" og kan tillade os selv at begynde at leve. Hvad nu, hvis vi ikke er nødt til at vente på at føle os gode nok før vi begynder at leve fuldt ud, lige nu, i dette øjeblik? En del af grundstammen i ACT er personlige værdier og motivation. Hvilke værdier har du egentlig? Hvad motiverer dig? og hvad ønsker du at prioritere i dit liv? De værktøjer du vil få, vil hjælpe dig med at rumme små og store udfordringer i livet, fremfor at kæmpe imod. Det giver lindring i forhold til symptomer og øget livskvalitet.

Hvordan hjælper ACT?

Den evige kamp for at kontrollere og navigere uden om ubehag og lidelse kan have den konsekvens, at vi ikke stopper op og forholder os til det der er svært. Alle mennesker kommer til at skulle opleve ubehag og lidelse. Det er en naturlig del af livet. Når vi elsker er der mulighed for at blive såret eller forladt. Når vi ønsker at præstere, er der risiko for at fejle. Det kan være svært at håndtere ubehag og lidelse og kan medføre at vi bliver fulde af frygt, bekymrer os og forsøger at flygte fra ubehaget og lidelserne. Dette kaldes i ACT oplevelsesmæssig undgåelse. Det sker ofte at jo mere vi prøver at kontrollere og undgå, jo mere fylder det vi forsøger at undgå. Det forstærker så problemet og kan skabe en ond spiral. Når vores fokus og energi bliver brugt på at kontrollere og undgå det, der er svært, kan vi miste synet for det det liv vi inderst inde ønsker at leve. Vi ændrer derfor med ACT fokus væk fra at kæmpe med sindet, til at lære at rumme og være nærværende med det der er, for på den måde at kunne skabe plads til engagerede handlinger der leder os i retning af det liv vi ønsker at leve.

Hvordan bruges det i praksis under et terapiforløb?

Vores liv består af de valg vi træffer i hvert enkelt øjeblik. Nuet rummer nye muligheder for at træffe nye valg som vil påvirke det liv du ønsker at leve fremadrettet. Jeg vil i terapien hjælpe, støtte og guide dig med at forbinde dig til nuet og fremtiden. Jeg vil hjælpe dig med at acceptere at du bærer din fortid med dig, men at du kan leve det liv du ønsker. På den måde har du en historie med dig, men du er ikke din historie. Igennem terapi og oplevelsesorienterede øvelser og redskaber reduceres magten af destruktive mentale, adfærdsmæssige og følelsesmæssige processer. Sammen finder vi frem til, hvilken retning i livet, der er den rigtige for dig, og hvordan du kan transformere de forhindringer der er på din vej og på den måde leve et dybt meningsfuldt liv, i overenstemmelse med dine personlige kerneværdier.  I ACT søger vi at udvikle et "klogere" forhold til vores sprog og tænkning, så vi ikke forveksler det med hvem vi er, eller hvad vi kan vælge at gøre. Det er os der har tænkningen - ikke tænkningen som har os. Vi arbejder ikke med at ændre eller kontrollere dine tanker, men har i stedet vores fokus på at lære at acceptere tankernes til tider uundgåelige tilstedeværelse, åbne os op for dem, rumme dem, som en del af os men uden at de behøver at definere hvem du er, eller hvordan du skal leve dit liv.

Hvorfor fokuserer ACT på åbenhed?

Med Act fokuseres der på at skabe en åben, fleksibel og konstruktiv tilgang til vores tanker og følelser. På den måde får vi adgang til at udforske følelses og tankemønstre og derved undersøge funktionen. Ved brug af forskellige øvelser udvikles der på den måde løbende nye færdigheder så du kan komme til at navigere mere fleksibelt og frit i forhold til vanskelige tanker og følelser.

Hvorfor fokuserer ACT på engagement? 

Centralt i ACT er arbejdet med at bringe dig i kontakt med dit personlige værdisæt. Når du får tydeliggjort hvad dine kerneværdier er på nuværende tidspunkt i dit liv, vil det gøre dig i stand til at foretage bevidste og engagerede handlinger, der understøtter disse kerneværdier. På den måde vil dit liv begynde at bevæge sig i retningen af et dybt autentisk og meningsfuldt liv.

Hvorfor fokuserer ACT på nærvær?

Uden nærvær har vi skyklapper på og handler per autopilot. At være nærværende skærper vores opmærksomhed på, hvad der motiverer os og hvilke handle mønstre vi benytter os af. Når vi arbejder med at være nærværende, bliver det muligt at skifte perspektiv og derved træffe bevidste til og fravalg. At skærpe dit bevidste nærvær sætter dig i kontakt med kroppens sanser, behov, ønsker, tanker, intentioner og motivationer - nødvendige elementer i forbindelse med at kunne træffe bevidste værdibaserede valg.

bottom of page